Składki 2024 r.

 Dystrybucja zezwoleń prowadzona jest w sklepie wędkarskim "KORMORAN"
u p. Marka GRABOWSKIEGO

 ul. MAKOWSKA 10 (przy Cechu), tel. 604436748

pn-pt: 9.00-17.00

sob: 9.00-13.00

 

 

lub u skarbnika w siedzibie koła przy ulicy Makowskiej 67 po kontakcie telefonicznym.

Skarbnik - Piotr Stompor tel. 693298481.   

 

ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2024 ROKU

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2024 R.

Lp.

Ulgi

Treść

Wysokość kwotowa PLN

1.

SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA – PODSTAWOWA (WODY NIZINNE)

240 zł

2.

SKŁADKA  ROCZNA NIEPEŁNA  ULGOWA (WODY NIZINNE)

ulga I 1)

 • członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW

180 zł

ulga II

 • kobiety od 60 roku życia 2)
 • mężczyźni od 65 roku życia 2)
 • członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

156 zł

ulga III

 • członkowie odznaczeni złota odznaką PZW
 • współmałżonek 3)
 • członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

120 zł

ulga IV

 • członkowie uczestnicy do lat 16 2), 10)
 • młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat 2)
 • członkowie odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami
 • strażnik SSR 4)

 55 zł

3.

SKŁADKA ROCZNA PEŁNA (WODY NIZINNE, GÓRSKIE, TROLLING) 7)

1 700 zł

4.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA GÓRSKA DO SKŁADKI ROCZNEJ NA WODY NIZINNE 5)

Pełna do podstawowej, ulgi I, ulgi II

60 zł

Ulgowa  - do ulgi III, IV

30 zł

5.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA NA TROLLING DO SKŁADKI ROCZNEJ NA WODY NIZINNE 6), 7)

1 400 zł

6.

SKŁADKA I OPŁATA WEEKENDOWA NA TROLLING uzup. do składki rocznej lub okresowej7), 8), 9)                                      

3 – dniowa (trolling)  - składka dla zrzeszonych w PZW                                                                                           

120 zł

3 – dniowa (trolling)  - opłata dla niezrzeszonych i cudzoziemców                                                                                                                    

200 zł

7.

WPISOWE

Członka zwyczajnego PZW

30 zł

Członka uczestnika PZW

1 zł

8.

LEGITYMACJA

Członek zwyczajny PZW

10  zł

Członek uczestnik PZW

Bezpłatna

9.

OPŁATA EGZAMINACYJNA NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

Młodzież na podstawie ważnej legitymacji szkolnej

Bezpłatna

Pozostałe osoby                 

40 zł brutto

Indeks:

 1. można skorzystać tylko z jednej ulgi
 2. system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek
 3. ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka oraz składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka
 4. ulga przysługuje strażnikom Społecznej Straży Rybackiej  z minimum 3 letnim stażem, na podstawie listy   zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu
 5. wędkowanie w wodach górskich jest dozwolone po uiszczeniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki uzupełniającej (górskiej) do wód nizinnych, trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 6. połów metodą trollingową dozwolony jest po uiszczeniu składki uzupełniającej (trollingowej) do składki rocznej na wody nizinne trwale umieszczonej w legitymacji członkowskiej PZW lub w formie elektronicznej poprzez platformę e-składki (www.ompzw.pl/składki)
 7. połów metodą trollingowa dozwolony w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3, Wisła nr 4, Wisła nr 5  w okresie od 1 czerwca do  31 października, tylko i wyłącznie w weekendy (od piątku do niedzieli) w porze dziennej (to jest: od jednej godziny przed wschodem słońca do jednej godziny po zachodzie słońca). Na pozostałych  wodach Okręgu Mazowieckiego PZW  trolling  jest  ZABRONIONY.
 8. składka i opłata weekendowa na połów ryb metodą trollingową honorowana jest tylko ze składką lub opłatą roczną na wody nizinne bądź okresową.
 9. składki i opłaty weekendowej na trolling można dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę (www.ompzw.pl/składki). Szczegółowe warunki połowu metodą trollingową opisane są  w „Szczegółowych Zasadach Wędkowania obowiązujących w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 r.”
 10. wędkowanie metodą trollingową jest zabronione dla członka uczestnika do lat 16
 11. opłata roczna i okresowa dla cudzoziemców nie będących członkami PZW

Uwaga:

 1. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód roczne nie podlegają zwrotowi.
 2. Składki okresowe dla członków zrzeszonych PZW oraz opłaty dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców nie podlegają ulgom, ani zwrotom.

Szczegółowe Zasady Wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w 2024 roku

Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16), Członków Honorowych PZW  Okręgu Mazowieckiego oraz Członków Honorowych zrzeszonych w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w Biurze  Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie przy ul. Twardej 42 - od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2024

Lp.

Stopnie ulgi

Treść

Wysokość kwotowa

1.

 

Składka członkowska

170 zł

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

IV stopień

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

5.

 

Wpisowe:

 

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

6.

Legitymacja członkowska

10 zł

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania  poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ W 2024 r.

 

Znaki 2024

Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

1. Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność:

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające   jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

2. Zespoły Orzekające przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:

•  orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

Do zastosowania ulgi przez Skarbnika członek PZW musi złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy. 

Kopia orzeczenia zostanie zarchiwizowana i zabezpieczona zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) przyjętą przez  Okręg Mazowiecki PZW.

 

ULGI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

 Składka członkowska ulgowa 50% - 85 zł

V stopień - członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym
z posiadanego ORZECZENIA o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2024 r.

ulga II – 156 zł

członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym
z posiadanego ORZECZENIA o UMIARKOWANYM stopniu niepełnosprawności

ulga III – 120 zł

członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym
z posiadanego ORZECZENIA o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności

DO ZASTOSOWANIA ULGI CZŁONEK PZW MUSI ZŁOŻYĆ KOPIĘ SWOJEGO ORZECZENIA.